• שלט מחוייב באגרה שנתית שפוקעת בסוף כל שנה.
  • הרשיון לשילוט יפקע ב-31 לדצמבר בשנה שבה ניתן.
  • תעריפי אגרות שילוט מתעדכנים בחודש ינואר כל שנה צמוד למדד המחירים לצרכן.