המבקש להציג שלט יגיש בקשה למנהל רישוי עסקים ע"ג טופס בקשה לרישוי שלט ויצרף את כל המסמכים הנדרשים בבקשה.
הבקשה תועבר למהנדס המועצה לבדיקה.לאחר אישור הבקשה תישלח הודעה למבקש ועם ביצוע תשלום האגרה יונפק הרשיון.
אם נדרשו השלמות או הבהרות, תועבר למבקש תזכורת ועליו להשלימן תוך פרק זמן של 30 יום.