הזמנה להגיש בקשות להקצאת מגרשים בפארק העסקים החדש באלפי מנשה

 

מועצה מקומית אלפי מנשה מודיעה בזאת כי ניתן להגיש בקשה לקבלת המלצה מהמועצה להקצאת מגרש מס' 3 בפארק העסקים החדש באלפי מנשה לצורך פעילות של תעשייה ומלאכה קלה בלבד.

 

רשאי להגיש בקשה כאמור רק יזם העומד בקריטריונים להמלצה שנקבעו על ידי המועצה.   

 

לקבלת מידע ומסמכים על התכנית לצורך הגשת הבקשה, על היזמים להוריד את הקבצים מאתר המועצה בכתובת: www.44851.co.il  בדף הבית ב"מידע לציבור" – טפסים.

 

על היזמים למלא טופס המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה, בדבר רצונם לקבל הקצאת קרקע לצורך תעשיה ומלאכה קלה.

 

את מסמכי הבקשה וכל החומר הנדרש לצורך הגשת הבקשה למועצה ובכלל זה התייחסות לקריטריונים שנקבעו ע"י המועצה, על היזם להכניס לתיבת המכרזים במועצה, עד ליום שלישי ו' ניסן תש"פ בתאריך 31.3.2020 בשעה 13:00.  עקב משבר הקורונה ניתנה הארכה למועד ההגשה עד לתאריך ה- 17/4/2020 

הבקשות יידונו בוועדה ציבורית של המועצה ולאחר קבלת החלטה, המועצה תמליץ על היזמים שנבחרו על ידה למשרד הכלכלה והתעשייה.

 

יצוין כי עמדת הרשות המקומית בכתב הינה תנאי להגשת בקשה להמלצה להקצאת קרקע ע"י משרד הכלכלה והתעשייה.

 

 

 

                                                                             שי רוזנצוויג

                                                                            ראש המועצה