הנחיות לנוהל הגשת בקשה להיתר בניה

קיימים 2 סוגים של בקשות להיתרי בנייה בהתאם להיקף או סוג הבנייה המבוקשת:

 • בקשה להיתר (הליך רגיל),
 • בקשה להיתר לעבודה מצומצמת.

מומלץ לכל מגיש בקשה להיתר בניה לקבל מידע תכנוני מוקדם בכתב ע"י אדריכל הועדה לגבי האפשרויות וזכויות הבניה במגרש / נכס.

כמו כן ניתן לפנות אל מחלקת ההנדסה בכל שאלה ובעיה בנושא היתר בנייה.

 

מתי נחוץ היתר בניה?

 • בניה חדשה.
 • כל תוספת לבניין קיים לרבות שינוי בקירות חיצוניים ובחזית הבניין, קירוי וסגירת מרפסת, גדר, מחסנים קירוי חניות.
 • חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה, הנחת תשתיות או קירות תומכים.
 • הקמה או הצבה של מבנים זמניים כמו מחסן, מכולה, ומבנים ניידים.
 • במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה להיתר בדרך של עבודה מצומצמת.

באלו מקרים ניתן להגיש בקשה לעבודה מצומצמת להיתר בניה?

 • התקנת מצללה (פרגולה).
 • בניית גדר שצידה הגבוה אינו עולה על 1.5 מ'.
 • שער
 • פרגולות
 • מחסן טרומי פריק
 • מיכלי סולר / מתקן הסקה.
 • ארובה
 • בלוני גז
 • התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.
 • מתקן פוטו- וולטאי.
 • צלחות לויין.
 • ביצוע שיפור הנגישות לבניין ובתוכו.

להנחיות להגשת בקשה לעבודה להיתר לעבודה מצומצמת לחץ כאן

 

הליך הוצאת היתר בניה מורכב מחמישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב הקודם.

מילוי כל ההנחיות שלהלן על ידי מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

 

 שלבי קבלת היתר בניה: 

שלב 1: מידע תכנוני ותאום תכנון

המידע ניתן בתיאום פגישה מראש בטלפון: 099538223  או בשעות קבלת קהל.

לקבלת מידע תכנוני בכתב יש להגיש בקשה בהתאם. (להורדה ומילוי טופס בקשה לחץ כאן).

מתן מידע תכנוני למבקש כרוך בתשלום אגרת מידע בגזברות המועצה טרם מסירת המידע.

שלב 2: קליטת תיק בקשה להיתר

לצורך פתיחת בקשה להיתר, יגיש המבקש את המסמכים הבאים למזכירת הרישוי במחלקה:

 1. מפת מדידה טופוגרפית מקורית ומעודכנת לחצי שנה אחרונה חתומה ע"י מודד מוסמך + C.D של המדידה.
 2. הוכחת בעלות.
 3. צילום רישיון אדריכל/מהנדס של עורך הבקשה.
 4. הסכמת שכנים בבית משותף.
 5. "גרמושקה"- תכנית הגשה מלאה וצבועה בעותק אחד ערוכה על פי הנחיות לעריכת בקשה להיתר המופיעות באתר המועצה.יש לוודא כי מולאו כל הפרטים הנדרשים של המבקש, עורך הבקשה והמהנדס ולוודא שהבקשה נחתמה כנדרש בידי כולם (חתימה מקורית- לא מצולמת!).
 6. כל המסמכים יוגשו בתיק ורוד.
 7. גודל התוכניות המקופלות יהיו במידות של דף A4.
 8. לא יתקבלו תוכניות מודבקות או מתוקנות בטיפקס.

עם הגשת הבקשה יש לשלם פיקדון בשיעור של 20% ממיסי הבנייה המשוערים (ללא היטלים).

שלב 3: בדיקת הבקשה והעלאת הבקשה לדיון בוועדה

לאחר קליטת התכנית ע"י מזכירת רישוי תועבר הבקשה לבדיקה של מפקח הבניה אשר יבדוק את מידת התאמתה לשטח. במידה והבקשה אינה תואמת את המצב בשטח – תוחזר למבקש לתיקון.

בקשה התואמת למצב בשטח תיבדק ע"י אדריכל הועדה.

לאחר הבדיקה יוציא האדריכל הערות בדיקה בכתב לעורך/מבקש לתיקון התכנית והגשתה מתוקנת. במידה והתכנית עונה על הקריטריונים שנדרשו, תוגש התכנית לאישור הועדה לתכנון ולבניה.

לצורך הבאת התוכניות לדיון בוועדה יש למלא אחר השלבים הבאים:

 • בקשות התואמות להוראות התכנית יובאו לדיון בפני רשות הרישוי ("ועדת 2").
 • בקשות הכוללות הקלה או שאינם מתאימות לתכניות יובאו לדיון בפני מליאת הועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה.

רק בקשות אשר הוגשו בהתאם לתנאים המפורטים בשלבים 2-3 יועלו לדיון בוועדה או ברשות הרישוי.

 שלב 4: השלמת דרישות לבקשה לאחר דיון בוועדה 
לאחר אישור הבקשה ע"י הועדה המיוחדת לתכנון ובניה – אלפי מנשה ישלח למבקש/מתכנן מכתב החלטת ועדה כולל גיליון דרישות. יש למלא ולהשלים את דרישות הועדה בהתאם לפרוטוקול הוועדה וגיליון הדרישות.

הוצאת היתר בניה תכלול, בין היתר, את הדרישות והאישורים הבאים:

 • תיקון התוכנית בהתאם לגיליון הדרישות
 • אישור מינהל - קמ"ט אפוטרופוס – קישור לכתובת המינהל לחץ כאן
 • אישור פיקוד העורף.
 • חוזה עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין
 • הסכם בדיקות תקן עם מעבדה מאושרת לבדיקת בטונים. לבנייה חדשה נדרש הסכם גם למערכת סניטרית ולתקינות ממ"ד.
 • חישובים סטטיים + תצהיר ערוכים על פי התקנות.
 • אישורים נוספים שיפורטו בהתאם לסוג הבקשה.
 • תשלום אגרת בניה
 • הגשת תכנית סניטרית

שלב 5: תשלום אגרות בניה וקבלת היתר בניה
לאחר השלמת כל דרישות הוועדה יונפק שובר לתשלום למבקש אשר ישולם במח' הגביה.

מעבר למיסע הבנייה הנדרשים על פי חוקי התכנון תכלול האגרה גם היטלים לפי חוקי עזר מקומיים.
לאחר קבלת אישור תשלום ממחלקת הגביה יונפק היתר בניה וייחתם בידי מהנדס הוועדה ויו"ר הוועדה.
היתר הבניה יימסר למבקש או מי מטעמו בהצגת תעודה מזהה.


טופס היתר הבניה הינו מסמך רשמי אשר צמוד לתוכניות המאושרות ומהווה את האישור לביצוע עבודות הבניה.

 

הנחיות להגשת בקשה לעבודה מצומצמת להיתר בניה

 

בקשה להיתר בניה לעבודה מצומצמת תוגש ב-3 עותקים בטופס מתאים החתום בידי מבקש ההיתר, ובצרוף המסמכים הבאים:

 1. לכל טופס יצורף תשריט ברור שיכלול תכנית, חתכים וחזיתות הנחוצים להבהרת הבקשה. התכניות יתבססו על ההיתר המקורי שאושר על ידי הועדה.
 2. הוכחת בעלות.
 3. בבנייה בבית משותף יש להמציא חתימת שכנים.
 4. הנחיות נוספות:
 • בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אויר ומערכת מיזוג אויר ומתקן גז במיכל נייח, על מגיש הבקשה לציין את פרטי רכיבי מיתקן ההסקה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של מיכל הדלק הנוזלי למתקן החימום וסוג הדלק הנוזלי שבמיכל, סוגו ומיקומו של מיכל הגז הנייח וסוג הגז שבמיכל הגז.
 • לבקשה להקמת אנטנה, מיצללה, סוכך, מערכת פוטו- וולטאית, או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו- יצרף המבקש פרטים בדבר מיקומם וגודלם וימציא חישובים סטטיים חתומים על ידי מהנדס.
 • לבקשה להתקנת מתקן למיכלי גז נייח או מתקני הסקה תידרש הצגת אישור שירותי הכבאות.  

בקשות לעבודה מצומצמת יובאו לדיון בפני רשות הרישוי.

ייתכנו דרישות נוספות הנובעות מאופי הבקשה, או הנכס או הוראות התב"ע.

הנחיות להקמת מצללה (פרגולה)

הגדרה: מצללה הינה מבנה ללא קירות שתקרתו משטח ההצללה הנסמך על עמודים בלבד ושהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות  40%%  ממנו.

ניתן להבליט את הפרגולה עד 40% מעבר לקו הבניין (מרווח שבין גבול המגרש לקו הבנייה המותר). הבלטה כזו יכולה להתבצע מחומרים קלים בלבד כעץ, אלומיניום או פלסטיק.

המצללה תהיה אופקית וללא כל שיפוע.

המצללה תבוצע ללא קירוי מכל סוג שהוא (רעפים, יריעות ברזנט, פוליגל וכו', נחשבים כקרוי לכל דבר(.

 

אופן הגשת בקשה להיתר למצללה:

בקשה להיתר תוגש על גבי טופס "בקשה לעבודה מצומצמת" או במתכונת בקשה רגילה להיתר ותכלול את המסמכים הבאים:

 1. חתימת בעל הנכס
 2. במקרה של בית משותף (גם טורי) חתימת כל בעלי הזכויות בנכס.
 3. מפה טופוגרפית חתומה ע"י מודד מוסמך. אפשר שהבקשה תתבסס על מפת מדידה ישנה הקיימת בתיק הבניין והמשקפת את המצב הקיים.
 4. בטופס הבקשה יש לפרט את חומרי הגמר, גובה הפרגולה וכד'. 
 • תכנית העמדה ע"ג מפת מדידה.
 • 3. עותקי תשריט בק.מ. 1:100 של הפרגולה המבוקשת, בה מסומנים גבולות המגרש, קווי בניין וכד'. י
 • חישוב שטח הפרגולה + חישוב החצר הפנויה (שטח המגרש בהפחתת החלקים המבונים).
 • חתך דרך הפרגולה.
 • כל חזית רלוונטית.
 • פרטי הפרגולה בק.מ. 1:20.

 

 • · הצהרה על יציבות הפרגולה + חישובים סטטיים ערוכים וחתומים ע"י מהנדס או הנדסאי מוסמך.

.

הנחיות להגשת בקשה למערכת פוטו-וולטאית.

בבקשה להתקנת מתקן פוטו-וולטאי על גבי גג רעפים משופע, יותקנו הקולטים בצמוד לגג ובכיוון שיפועי הגג, שטח הכולל של הקולטים לחזית לא יעלה על 50% משטח הרעפים. בגג שטוח לא תותר הבלטת המתקן מעבר לגובה מעקותיו. כמו כן, יש להבטיח מקום להתקנת כל המתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה כגון: הצבת מערכת סולארית, קולטי שמש ודוודים לאספקת מים חמים כנדרש בתקנות הבניה, הצבת אנטנות לקליטת שידורי רדיו וטלויזיה וכו'. דרך גישה לטיפול ואחזקת מתקנים אלו.