• כל נישום המחזיק בנכס ואשר קיבל הודעת שומה לשנת המס, זכאי להגיש השגה על חיוב ארנונה במקרה של טעות בסוג הנכס, גודל הנכס, האזור, השימוש בנכס או אם אינו מחזיק בנכס כמשמעו בחוק.
  • השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה (גזבר המועצה) בתום 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס.
  • הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.
  • אם הסיבה להגשת ההשגה היא גודל הנכס, יש לצרף תשריט מדידה חתום ע"י מודד מוסמך.על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
  • ניתן להגיש ערר על החלטת מנהל הארנונה לועדת ערר על קביעת ארנונה תוך 30 יום ממועד קבלת התשובה להשגה.
  • את ההשגה ניתן להגיש באמצעות פקס מס' 09-7947460 או באמצעות הדואר למחלקת גזברות, רח' גלבוע  116 אלפי מנשה 44851 עבור מנהל הארנונה.