חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 3), התשע"ב–2012*

תיקון סעיף 20

1. בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002‏[1], בסעיף 20, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) על סכום האגרה המשולמת בעד רישיון להחזקת כלב מסורס או מעוקר ייווסף סכום של 300 שקלים חדשים בעד רישיון להחזקת כלב שאינו כלב כאמור (בסעיף זה – הסכום הנוסף); הסכום הנוסף יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם להוראות לעדכון האגרה שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), המנהל רשאי –

(1) להורות בנוהל כי מתן רישיון להחזקת כלב שאינו מסורס או מעוקר יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף בשל גיל או בשל מצב בריאותי של הכלב;

(2) לפי בקשה בכתב של מחזיק הכלב ומנימוקים שיירשמו – לפטור אותו מתשלום הסכום הנוסף, ורשאי הוא לדרוש מסמכים להוכחת קיומם של התנאים לפטור, אם מצא שמתקיים אחד מאלה:

(א) עקב מצבו הבריאותי של הכלב, סירוס או עיקור יסכן בסבירות גבוהה את חייו;

(ב) הכלב רשום ככלב טהור גזע בתאגיד שאינו למטרות רווח שמטרתו, לפי מסמכי היסוד שלו, היא בין היתר לאסוף ולנהל נתונים של כלבים טהורי גזע, והוכר על ידי ארגון בין-לאומי שהנחיותיו מיושמות בפעילות ובמסחר בין-לאומיים בכלבים טהורי גזע."

תחילה

2.תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

 

* התקבל בכנסת ביום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 448, מיום י"ח באדר התשע"ב (12 במרס 2012), עמ' 1244.

[1] ס"ח התשס"ג, עמ' 216; התשס"ה, עמ' 751.