הפיקוח פועל לאכיפת חריגות הבניה, מעקב ופיקוח אחר התחלות בניה עד לשלב סיום ואכלוס הבניה מתוקף חוק התכנון והבניה ובכפוף לתקנות ולהיתרי הבניה.
במסגרת תהליכי הפיקוח מונפקים ע"י מפקח הבניה צווי התראה, צווי הפסקה מנהליים, צווי הריסה מנהליים, הכנת כתבי אישום, טיפול בתלונות הציבור בנושאי בניה הנפקת אישורי גמר בניה (טופס 4 )וסיורים שגרתיים ברחבי הישוב.