פרטי הזכאות

הנחה מיוחדת בארנונה למגורים תינתן למבקש נזקק אשר נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד מהסיבות שלהלן: 

  • טיפול רפואי חד פעמי או טיפול רפואי ממושך שלו או של בן משפחתו.
  • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצבו החומרי.

שיעור ההנחה 

הבקשה מועברת לועדת הנחות הרשאית לאשר הנחה בהתאם לשיקול דעתה ולנסיבות המקרה ובשיעור מקסימלי של 70%. 

תנאי הבקשה 

על מבקש ההנחה לצרף לטופס הבקשה: 

  • אישורים על הכנסות בני המשפחה.
  • אישורים על הוצאות שנגרמו לו עקב המצב.
  • דו"ח עובד סוציאלי.

הנחת "נזקק" ניתן לקבל רק פעם אחת בלבד.