הממונה לטיפול בתלונות על הטרדה מינית במועצה: תמרה מרטינוביץ'

טלפון: 09-9538220

פקס: 09-7947519

אימייל : tamaram@alfe-menashe.muni.il

נוסח החוק למניעת הטרדה מינית 

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעסיק), תשנ"ח 1998

עיקרי התקנון למניעת הטרדה מינית