כללי

נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה.

תנאי הזכאות

ליד מקום המגורים - נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום מגוריו אם נתקיימו בו כל אלה.

א. בעל תו נכה שדרגת נכותו הרפואית או דרגת אי כושרו היציבה מגיעה ל- 75% לפחות ונתקיימו בו אחת מאלה:

 1. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
 2. שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 3. שעפ"י שיקול דעתה של ועדת התנועה המקומית, תנועתו בדרכים בלי רכב  עלולה לערער את מצב בריאותו בהתחשב במכלול חולייו ומגבלותיו.
 4. בעל/ת תעודת עיוור. 

 
ב. אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה. 

ג. במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה-על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי  ודרך קבע. 

ד. מילא טופס בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.


ליד מקום העבודה - נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו אם נתקיימו בו כל אלה:

א. בעל תו נכה מסוג ג-43 (עגלת נכים) בלבד.

ב. אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו.

ג. מילא טופס בקשה בצרוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.נוהל הגשת הבקשה

נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו עליו להמציא לועדת התנועה העירונית את כל המסמכים והאישורים הבאים:

 1. טופס בקשה מתאים בליווי תצהיר. 
 2. צילום תו נכה מאושר ע"י משרד התחבורה.
 3. צילום אישור רפואי של רופא מוסמך עפ"י החוק המעיד על דרגת נכותו של הנכה וסעיפי הליקוי.
 4. צילום  רישיון רכב ע"ש הנכה. 
 5. צילום רישיון נהיגה. 
 6. צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות. 
 7. למבקש חניה שמורה ליד מקום העבודה- אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רואה חשבון) בציון ימים ושעות העבודה.  
 8. למקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה- תצהירים של הנכה ובעל הרכב מבית-המשפט או מעו"ד לפיהם בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי
 9. תוקף האישור עפ"י תנאי נוהל זה הינו, כדלקמן:  למבקש חניה ליד מקום המגורים- שלוש שנים או/ו למבקש חניה ליד מקום העבודה-שנה אחת בלבד.      

לקראת תום אחת מן התקופות הנ"ל, לפי הענין, על הנכה לחדש את בקשתו להקצאת חניה שמורה לרכבו בהתאם לנוהל זה.        

 

נוהל החלפת רכב או העתקת מקום המגורים או העבודה ע"י הנכה

 1. נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו.
 2. נכה בעל חניה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו או עבודתו,יהא זכאי להקצאת חניה שמורה לרכבו בכתובתו החדשה כאמור בהתאם לנוהל המפורט בסעיף 3 לעיל. 

 

נספחים