גזברות 

הגזברות אחראית על המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו בונה הגזברות את תקציב המועצה ומנהלת את המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.הגזברות מרכזת ומנהלת את הגביה, הנהלת החשבונות וחשבות השכר של המועצה. גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, הכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל, הגשת דיווחים למשרדי הממשלה וביצוע פעולות שוטפות לקבלת התקציבים, אישור חוקי העזר, ריכוז ועדת תמיכות והנחות, ריכוז כספי של תקציבים בלתי רגילים, וכן הניהול הכספי של החברה בכלכלית לאלפי מנשה (1987) בע"מ.כמו-כן, אחראית הגזברות על ניהול וטיפול בביטוחי המועצה, לרבות הכנת מכרז ביטוחי המועצה ובחירת הזכיין, קבלת תלונות תושבים וטיפול בהן וכיוצ"ב. 

 

הנהלת חשבונות 

היחידה אחראית על רישום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות כסף ברשות, לרבות התאמות הבנקים, תשלומי שכר, הכנת דוחו"ת לרשויות המס, הפקת דו"חות שכר ודו"חות אחרים, טיפול בתמיכות, בדיקה ואישור חשבונות ספקים לתשלום וכיוצ"ב. 

 

שכר 

היחידה אחראית על הכנת משכורות לעובדי המועצה, הכנת דו"חות למוסדות המועצה לבקרת התקציב, הכנת תחשיבי שכר ופנסיה לעובדי המועצה, הכנת דו"חות לשלטונות המס ולקרנות פנסיה והשתלמות, הכנת דו"חות לגורמים חיצוניים (משרדי האוצר והפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים ועוד. 

 

גביה וארנונה 

היחידה אחראית לגביית הארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרות והיטלי בניה, אגרות חינוך, גנים, פעוטונים וכל ההכנסות העצמיות האחרות. כמו-כן אחראית היחידה לרישום הנחות על פי דין ומרכזת את הבקשות לוועדת הנחות. הגזבר חבר בועדת הנחות.גביית הארנונה נעשית על בסיס נתונים מעודכן בכל הנוגע לשטחי הנכסים, השימוש בהם והתאמת הסיווג לשימוש.