חוק הרשויות המקומיות(ממונה על תלונות הציבור )התשס"ח-2008 קובע כי תלונות הציבור צריכות להיות מוגשות בכתב, עם פרטי המתלונן וחתימתו.
תלונות ציבור אנונימיות שמתקבלות, לא ניתן לטפל בהן. 

יש למלא את הפרטים ליצירת קשר, לשם בירור התלונה ולמתן אינפורמציה נוספת בנושא.