הצהרת ביצוע התאמות נגישות במקומות ציבוריים באלפי מנשה 

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית אלפי מנשה שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998