לחוזר מנכ"ל הנגשה פרטנית לחניך הלומד במוסד חינוכי

חוברת מידע להורים בנושא התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה

מסמכים להנגשה.pdf

טופס 1 לבקשת הנגשה.pdf

הנגשה נספח 1.pdf