פרטי המבקש/ת (ימולא ע"י המבקש/ת להנפיק כרטיס רב-קו)

מידע כללי

 

  

מסמכים שחובה לצרף לטופס הבקשה:

כרטיס "רב-קו" זה מונפק על-ידי חברת  "אפיקים"

  • חברת "אפיקים " לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למחזיק הכרטיס,  עקב אובדנו ו/או עקב תחזוקתו הלקויה ו/או עקב שימוש לרעה שיעשה בכרטיס על-ידי צד ג' כלשהו.
  • טעינת ערך צבור בכרטיס הרב קו תאפשר תשלום דמי נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד עבור נסיעה בודדת.
  • אין אפשרות להמיר ערך צבור לצורך רכישת חוזה תקופתי (חודשי, שבועי ויומי), כרטיסי הלוך ושוב, כרטיסיות או כל הסדר נסיעה אחר.
  • לא ניתן לבטל פעולה במכשיר כרטוס באוטובוס לאחר ביצוע פעולה ע"י נוסע אחר.
  • לא ניתן לבטל פעולה במכשיר כרטוס באוטובוס אם עברו למעלה מ-5 דקות.

בכל מקרה של אבדן הכרטיס ו/או השחתתו, תהיה חברת "אפיקים" ו/או מפעילי תחבורה ציבורית אחרים, רשאים לגבות תשלום בגין שחזור הכרטיס.

הנני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

  1. שכל הפרטים שמסרתי בבקשה זו הינם  נכונים.
  2. כי ידוע לי שאם מסרתי  פרטים שאינם נכונים אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.
  3. כמו כן ידוע לי כי במידע שמסרתי לעיל וזה שייווצר מהשימוש בכרטיס החכם, צפוי משרד התחבורה לעשות שימוש לפעילותו, ובכלל זה לצרכי המשך קידום וייעול השירות בענף, ואני נותנ/ת מראש הסכמתי לשימוש המשרד כאמור.
  4. בעת נסיעה, אציג את הכרטיס  בפני הנהג ו/או המבקר .הכרטיס הינו אישי ואסור להעבירו. שימוש שלא כדין בכרטיס, יגרור לקיחת הכרטיס לבירור ולנקיטת אמצעים הקבועים בחוק.

 

Browser not supported

 

מחלקת חינוך - מועצה מקומית אלפי מנשה

טלפון לברורים - 09-9538205