קול קורא מלגות לסטודנטים– לשנה"ל תשע"ח

ועדת מלגות של מועצה מקומית אלפי מנשה מודיעה בזאת על הענקת מלגות לסטודנטים תושבי היישוב לשנת הלימודים תשע"ח.

פורסם בתאריך:


קול קורא

מלגות לסטודנטים– לשנה"ל תשע"ח

 

ועדת מלגות של מועצה מקומית אלפי מנשה מודיעה בזאת על הענקת מלגות לסטודנטים תושבי היישוב לשנת הלימודים תשע"ח.

 

הקריטריונים ותנאי הזכאות  לקבלת מלגה:

  • תושב /ת היישוב .
  • שירות צבאי או שירות לאומי.
  • לימודים במוסד אקדמי מוכר.
  • לימודים לתואר ראשון בלבד.

 

בכפוף לעמידת בתנאי הסף דלעיל, תינתן עדיפות לסטודנטים העומדים בקריטריונים הנוספים הבאים:

  • מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט
  • סטודנטים שהיו או שהינם מעורבים בהתנדבות קהילתית.
  •  סטודנטים שלא קיבלו בעבר מלגה  ו/או שלא מקבלים מלגה מכל מקור אחר.
  • סטודנטים המתגוררים ביישוב לפחות 3 שנים.

 

בקשה לקבלת מלגה תוגש על גבי טופס מיוחד שניתן להורידו מאתר המועצה

   www.alfe-menashe.muni.il    או לקבלו בלשכת ראש המועצה.

 

על מבקש המלגה למלא את כל הפרטים בטופס ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים.

את הבקשה לקבלת מלגה יש לשלוח במעטפה סגורה בדואר למועצה מקומית אלפי מנשה,

רחוב גלבוע 116 או במסירה אישית ללשכת ראש המועצה,

עד לא יאוחר מתאריך 19.8.18 בשעה 13:00.

 

טופס שלא ימולא כנדרש ולא יצורפו אליו כל האישורים הנדרשים – לא יטופל.

 

                               בברכה,

                                                                                           אלי שי

                                                                                  יו"ר ועדת  המלגות

 

 

 

 

טופס בקשה לקבלת מלגה

טופס בקשה למלגה לסטודנטים ..pdf