שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
טופס בקשה להקצאת קרקע,מבנה ללא תמורה.pdf הנדסה 14/12/2016
תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה.pdf הנדסה 14/12/2016
נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה.pdf הנדסה 14/12/2016
הודעה על שינוי בתחום האחריות לעריכת בקשה להיתר.pdf הנדסה 24/05/2017
הודעה על שינוי בתחום האחריות לעריכת בקשה להיתר.pdf הנדסה 24/05/2017
הודעה על שינוי בתחום האחריות לביצוע השלד.pdf הנדסה 24/05/2017
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד.pdf הנדסה 02/02/2017
בקשה להיתר עבודה מצומצמת.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס בקשה למידע תכנוני.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס ב - דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה -2.pdf הנדסה 02/02/2017
הצהרה בדבר אימות פרטי התוכנית.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס בקשה לעיון בבקשות ובהיתרים בתיקי בניין.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין - 2.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס הסכמת שכנים.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס ב - דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה - 1.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין - 1.pdf הנדסה 02/02/2017
תצהיר של מתכנן שלד.pdf הנדסה 02/02/2017
טופס להגשת חישובים סטטיים.pdf הנדסה 02/02/2017
בקשה לאישור עבודות.pdf הנדסה 24/05/2017
טופס בקשה לחיבור מונה מים..pdf הנדסה 24/05/2017
בקשה לפטור מחובה להתקין מקלט.pdf הנדסה 25/03/2019
טופס תנאי סף להגשת בקשה להיתר חדש.pdf הנדסה 05/06/2019